fbpx

Що е то Централен кредитен регистър

Сегашните времена поставят много бизнеси и служители в трудна позиция. Когато закъсняваме с вноските по своите кредити, банките ни имат право да впишат в Централния кредитен регистър при БНБ нашите задължения като просрочени.

От тази статия става ясно дали кредитната ни история е известна на останалите финансови институции и как ще повлияе на бъдещите ни отношения с тях.

Ако сте изпаднали в затруднение да платите дълга си към банка или колекторска фирма, запознайте се с процедурите на ЦКП.

Какво представлява Централният кредитен регистър (ЦКР)?

Централният кредитен регистър е информационна система на БНБ за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за електронни пари. Това означава, че регистърът обхваща информация за всички финансови услуги, предоставяни не само от банки, но също така и от фирми за бързи кредити, колекторски фирми, платежни системи и институции като например БОРИКА и Easypay.

Банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, подават към Централния кредитен регистър ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ отчетния, информация за текущото състояние по всички активни кредити на техни клиенти към последната дата на отчетния месец.

Информацията в регистъра е достъпна, както за нас, така и за останалите банки и финансови институции.

Това означава, че ако желаем да получим нов кредит, но сме се забавили при изплащането на предходния, ще е по-трудно и може би дори невъзможно да получим добри условия от банките, с които се договаряме. Това е защото регистърът им осигурява достъп до информацията за кредитна ни история.

Как да поискаме справка за задълженията си от Централния кредитен регистър?

Справка за вписаните ми задължения в ЦКР можем да поискаме чрез писмено заявление по образец. Заявлението можем да подадем по един от следните начини:

– лично;

– чрез свой представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно;

– по пощата, като преди това нотариус завери подписа ни на заявлението.

Кредитен посредник и осигурителен посредник – какво трябва да знаем?

Информация могат да получат и наследниците ни, които попълват съответното заявление (за наследници) по образец. За целта те прилагат към заявлението следните документи:

– удостоверение за наследници;

– копие от удостоверение за раждане, когато наследникът е малолетно или непълнолетно лице;

– удостоверение за настойник/ попечител, когато наследникът е малолетен.

Важно е да се отбележи, че наследниците ни дължат същите такси, които бихме дължали и ние.

Колко ще ни струва и какви документи са ни необходими?

Не дължим такси, в случай че искаме да получим справката си в 14-дневен срок. Ако справката ни е необходима по-скоро, преди да подадем заявлението заплащаме такса, която е между 2 и 20 лева в зависимост от това след колко време ни е необходима.

Трябва да носим със себе си лична карта или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ удостоверение за актуално състояние на търговско дружество – в случай че представляваме своята фирма в качеството на управител.

Какъв е редът за получаване на справката от Централен кредитен регистър?

Информацията от ЦКР може да ни бъде предоставена по един от следните начини:

– в писмена форма лично срещу подпис;

– на лицето, упълномощено от нас с изрично нотариално заверено пълномощно;

– на трето лице, което изрично сме посочили в заявлението като получател;

– по пощата с обратна разписка на посочения от нас адрес;

– справка, направена по електронен път чрез квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

Действия при неточна информацията за задълженията ни

Получихме своята справка от ЦКР, но установихме, че информацията за задълженията ни е неточна. Какви са правата ни?

Важно е да знам, че БНБ не може да променя информацията в Централния кредитен регистър. Отговорността за верността на данните, подадени към регистъра е на банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари. Само те могат да извършват корекции на собствените си данни.

Имаме право да поискаме отстраняване на грешките в регистъра. За целта трябва да подам писмено заявление до банката, към която имаме задължение в неправилно посочен размер или отразено несъществуващо задължение.

Не дължим такса за разглеждане на заявлението. Банката трябва да го разгледа в срок от 7 работни дни и да ни отговори писмено.

Ако искането ни е основателно, банката ще извърши корекция и ще подаде коригираните данни към ЦКР.

Поправянето на какви неточности може да поискаме

Може да поискаме поправянето на всяко едно разминаване в информацията за наши кредити, като например:

– вече сме изплатили изцяло или частично задължението си, но то все още е отразено в ЦКР като неплатено;

– предоговорили съм условия по своя кредит, но промените не са отразени в ЦКР;

– вписаното в регистъра задължение не ни е известно и считаме, че то не съществува.

Ако нашето задължение, вписано в ЦКР, е вече погасено по давност

Ако задължението ни е погасено по давност, банката може да продължи да търси плащането му. Ние не сме длъжни да го платим и може да направим възражение за изтекла погасителна давност. Въпреки това, ако поискаме от банката да отпише от ЦКР задължение, погасено по давност, тя не е длъжна да уважи искането ни, защото има право да продължи да търси плащане на задължението ни.

Има обаче случаи, в които банките/колекторските фирми, на които банките често прехвърлят вземанията си, се съгласяват да го отпишат от счетоводството си и съответно, от ЦКР. Затова е добре все пак да се възползваме от правото си да направим възражение за изтекла давност.

Кога кредитната ни история е „лоша“

Лошата кредитна история е сред най-честите причини да бъде отказано искане за кредит. Кога обаче можем да приемем, че историята е лоша? Това решение е донякъде субективно, за това и понякога се случва на един и същи кандидат за кредит да бъде отказано на едно място, а на друго все пак да се отпусне заем.

В ЦКР освен че са описани всички текущи кредити и се пази информацията за всички просрочия през последните 5 години, всеки заем е поставен в една от 4 категории. Според това в кои от тях попадат задълженията, се преценява и доколко кандидатът за кредит е надежден платец. Ето като какви могат да бъдат класифицирани описаните кредити:

Редовни – Това са кредитите, при които погасителните вноски постъпват редовно съгласно договора. Възможно е и заем, към който е имало закъсняло плащане също да бъде сметнат за редовен, но само ако забавянето е било до 30 дни и по-скоро инцидентно.

Под наблюдение – Ако по главницата или лихвите на един заем има натрупани малко по-сериозни, но не твърде тежки просрочия, със закъснения между 30 и 90 дни, те спадат към тази категория. Самото наименование „под наблюдение“ предполага, че това е момента в който възникват съмнения дали кредитополучателя ще се справи с изплащането или проблемът ще се задълбочи.

Необслужвани – За такива се смятат кредитите, по които има допуснати просрочвания със забава между 90 и 180 дни. Закъсненията над 3 месеца вече са значителни и успешното погасяване на задължението  започва да изглежда сериозно застрашено.

Загуба – Когато един кредит не се изплаща от повече от 180 дни, структурата отпуснала кредит го отчита като загуба и може да заведе съдебно производство.

Как да подобрим кредитния си рейтинг

Централния кредитен регистър дава информация за просрочените плащания по кредитите ви от последните 5 години. От тази гледна точка, не винаги има как да подобрим рейтинга си „от днес за утре“.

В случай че не се справяте с изплащането на кредитите си, в никакъв случай не теглете нови за погасяването им.

  • Регистри за кредитните институции (Банков сектор) може да видите на този линк.
  • Предоставяне на информация от Централния кредитен регистър по електронен път – на този линк.

Такава справка, направена по електронен път от Централния кредитен регистър (ЦКР) може да получи всяко физическо лице, което разполага с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП). Как може да си извадите такъв, вижте в друг наш материал – тук.

Имате нужда от помощ

Консултантско дружество Пенчев и партньори може да съдейства за справка от ЦКР, съдебно производство и подготовка на варианти за обединяване на задълженията или тяхното преструктуриране, така че да имате възможност с по-малка вноска постепенно да влезете в регулярност.

Ако имате правен казус свързан с темата, може да се свържете с нас:

За връзка с нашия екип:

Моб. телефон:  +359 888 714 360

Работно време: пон. – пет.: 09:30 -19:00

Адрес: София, кв. Лозенец 1164,

ул. Университетска 15

Email: info@penchevconsult.com

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *