fbpx

Коронавирусът и търговците

В светлината на скорошните събития усилията на правителствата да поддържат международната търговия и вътрешния пазар, много от търговците търпят загуби и неблагоприятни последици от разпространяващия се вирус. В тези условия търговският оборот в страната ни е изключително затруднен. Ситуацията с всеки ден става все по-притеснителна.

Извънредно положение

Народното събрание на Република България гласува обявяването на Извънредно положение по предложение на Министерски съвет. То е обявено със заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и е за срок от 13.03.2020 до 13.04.2020 г.

Извънредното положение се обявява на основание член 84, т.12 на Конституцията. Според него то важи до преминаване на опасността и дава възможност на властите да налагат цялостни забрани, включително и за движение в страната и извън нея.

Така форсмажорното обстоятелство се явява обявяването на извънредно положение в страната за срок от един месец.

Форсмажорни обстоятелства

Според българското законодателство и чл. 306 от Търговския закон са нормирани разпоредби относно форсмажорните обстоятелства и какво представляват те.

Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

Можем да твърдим с абсолютна сигурност, че Коронавирусът представлява непредвидено и непредотвратимо събитие – не сме били предупредени и все още не е измислен и приложен начин за предотвратяването му. Ако разгледаме Коронавирусът и неговият прецедент и уникалност, можем да заключим, че това е обстоятелство от извънреден характер. Не е сезонно или обичайно повтарящо се, а е единично и извънредно по своята природа.

Последното условие, за да се ползваме от правата, които чл. 306 от Търговския закон предвижда, е да сме сключили договора преди възникване на непреодолимата сила. Тоест форсмажорното обстоятелство трябва да е стартирало след момента на сключване на търговското споразумение.

Що се отнася до епидемията от Коронавирус, за начална дата на събитието можем да приемем официалното ѝ обявяване от 20.01.2020 г. от властите на Китай, и обявеното Извънредно положение в България със заповед № РД-01-124 от дата 13.03.2020г. Въпреки това, в зависимост от действието на договора може да бъде оспорено началото на събитието в конкретна държава.

Правата ми като търговец

В зависимост от сключения търговски договор и поетите по него задължения, правата биха били различни, според чл. 306 и чл. 307 от Търговския закон (ТЗ), свързани с непреодолима сила и стопанска непоносимост.

  • Според чл. 306 ал. 1 от ТЗ – Длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила, разбираме че ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непреодолима сила.
  • Друго условие за освобождаване от отговорност е уведомяването на другата страна в срок по чл. 306 ал. 3 от ТЗ – Длъжникът, който не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Предвиден е „подходящ срок“ спрямо особеностите на договора, тоест той би бил по-кратък при бързо разваляща се стока или при договор с краткотрайно изпълнение. Липсата на валидно уведомление до насрещната страна по договора би довело до пълна отговорност за настъпилите вреди от неизпълнението, все едно не е имало форсмажорно обстоятелство.

  • Спрямо разпоредбата на чл. 306 ал. 4 от ТЗ – докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. Тоест всички срокове по договора между страните не текат.
  • Касаейки сроковете в чл. 306 ал. 5 от ТЗ е предвидено, че ако непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът.

Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в адекватен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемият период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

Консултирайте се юрист по търговското право

Когато се иска изменение, вашият адвокат трябва прецизно да посочи, кои разпоредби от договора са финансово непоносими за страната поради настъпилите непредвидени обстоятелства. В случаите, когато е нужно прекратяване на договора следва да се представят доказателства, че целият договор е стопански непоносим и запазването му противоречи на справедливостта и добросъвестността.

При всички случаи, в които изпаднете в стопанска непоносимост или трябва да се позовете на непреодолима сила – форсмажорно обстоятелство, трябва да се консултирате с опитен юрист в областта на търговското право.

Във връзка с ваши търговски сделки може да се свържете с нашия търговскоправен отдел:

Моб. телефон:  +359 888 714 360

Работно време пон. – пет.: 09:30 -19:00

Адрес София, кв. Лозенец 1164

ул. Университетска 15

Email info@penchevconsult.com

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *