fbpx

Електронният подпис – бързо и удобно

Mатематически код в джоба ни

Електронният подпис е удобен както за физически, така и за юридически лица. Той е математически код съставен от символи, приравнени към саморъчния подпис.

Той дава възможност да се правят волеизявления и да се съставят документи по електронен път, без да е необходим лично присъствие в административни или други институции.

С него могат да се извършват банкови операции дистанционно и да се отварят защитени от публичното пространство файлове. Голям негов плюс е, че могат да се извършват подробни справки в сайтовете на НАП, НОИ, Търговски регистър и др.

Притежателят на електроннен подпис може да го използва едновременно като физическо и юридическо лице, след като чрез заявление уведоми НАП – може да изтеглите такова от тук 

Има усъвършенстван и квалифициран електронен подпис:

Усъвършенстван е електронен подпис, който:

-дава възможност за идентифициране на автора;

-е свързан по уникален начин с автора;

-е създаден със средства, които са под контрола единствено на автора, и е свързан с електронното изявление по начин, който осигурява установяването на всякакви последващи промени.

Квалифициран (КЕП) е усъвършенстван електронен подпис, който отговаря на две допълнителни изисквания:

-придружен е от издадено от доставчик на удостоверителни услуги удостоверение за квалифициран електронен подпис, удостоверяващо връзката между автора и публичния ключ за проверка на подписа, и е създаден посредством устройство за сигурно създаване на подписа.

Квалифицираният електронен подпис има значението на саморъчен подпис. Той представлява средство за удостоверяване авторството на документи, с което можете да си спестите много време.

Възползвайки се от възможностите на Интернет, можете да подписвате различни документи, без да напускате дома или офиса си. С него може да сключите договор за наем, да откриете дистанционно банкова сметка, да сключите застраховка или да си смените мобилния номер от телеком оператора, буквално от стола, на който седите.

Това означава, че всеки документ, който подпишете с него, има същата сила и валидност, както ако го подпишете на хартия. Той е валиден в ЕС – с него можете да подписвате документи спрямо лица, които са извън България.

Регулаторен орган в България в областта на електронния подпис е Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) https://crc.bg/, която осъществява контрол над доставчиците на удостоверителни услуги относно надеждността и сигурността на удостоверителните услуги и води регистър на публичните ключове.

Квалифицираният електронен подпис бива персонален и професионален.

С персоналния електронен подпис представлявате себе си като физическо лице.

С професиналния електронен подпис представлявате юридическо лице, едноличен търговец или ако изпълнявате свободна професия.

Квалифицираният електронен подпис прави до голяма степен невъзможно фалшифицирането на документи. Той запазва тайната на комуникацията и превръща електронния документ в официален, като се издава с период на валидност 1 или 3 години, като може лесно да се подновява.

Процедурата по закупуване на удостоверение за електронен подпис е доста облекчена.

Всички физически лица могат да си закупят удостоверение за квалифициран електронен подпис само срещу предоставяне на лична карта, имейл и телефон за контакт. За адрес за кореспонденция се посочва и друг, в случай, че заявителят не живее на постоянния по лична карта.

Юридическите лица трябва да представят следните документи:

  • копие от документ за самоличност на лицето, което представлява дружеството и ще ползва подписа;
  • копие от документ за самоличност на законния представител на фирмата или организацията;
  • документ за овластяване на автора (учредителен акт или решение на съвета на директорите/управителния съвет/надзорния съвет на дружеството, с което се овластява автора, или пълномощно);
  • удостоверение за актуално състояние, издадено преди не повече от 3 месеца. Юридически лица, вписани в Търговския регистър, представят копие от документ, удостоверяващ актуално състояние. При липса на такъв представят справка от Търговския регистър, заверена от титуляря/автора.

В случай че титулярът (физическо или юридическо лице) се представлява от пълномощник, пълномощното следва да е нотариално заверено и изрично да посочва, че пълномощникът може да представлява титуляря пред регистриращите органи.

Издаването на удостоверение за съответния тип подпис приключва с публикуването му в регистъра на доставчика.

Можете да го използвате за персонална идентификация пред интернет приложения, при извършване на финансови транзакции, защитена и криптирана комуникация, електронна кореспонденция, подписване на електронни документи и извършване на електронни изявления, дейности по автентификация и криптиране на данни.

Електронен подпис не се използва в следните случаи:

– при сделки в писмена форма, при които се изисква нотариална заверка на подписите;

– при подписване на нотариален акт;

– при саморъчно изписване на изявление, участие на свидетели / длъжностни лица при извършването на изявлението и т.н.

Можете да закупите пакет от квалифициран електронен подпис, смарт карта и карточетец от различни доставчици на удостоверителни услуги, за физическо или юридическо лице с валидност 1 или 3 години.

Ако имате правен казус свързан с темата, може да се свържете с нас.

За връзка с нашия екип:

Моб. телефон:  +359 888 714 360

Работно време пон. – пет.: 09:30 -19:00

Адрес София, кв. Лозенец 1164

ул. Университетска 15

Email info@penchevconsult.com

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *