fbpx

Регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации

За регистрация на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) е необходимо да ни предоставите информация за:

  1. Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел.
  2. Седалището и адреса на управление, както и пощенския код.
  3. Предмета на дейност, който ще осъществява юридическото лице с нестопанска цел.
  4. Стопанската дейност, която се предвижда да бъде осъществявана.
  5. Учредителите на ЮЛНЦ, заедно с копие от личните им карти.
  6. Целите на ЮЛНЦ и средствата за постигането им.
  7. Размера на дарението, предоставено за учредяване на фондация.
  8. Членовете на управителния орган, заедно с копие от личните им карти.
  9. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, които ще представляват ЮЛНЦ.
  10. Свидетелства за съдимост на членовете на управителния съвет.

Срок за изготвяне на документите:

до 3 работни дни.

Свържете се с нас!