fbpx

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо или юридическо лице

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице,
с постоянен адрес в страна от Европейския съюз.

За извършване на регистрация на фирма от едно или няколко физически лица, граждани на Европейския съюз е необходимо да ни бъде предоставено копие от тяхната лична карта. Документите за регистрация на фирмата се изготвят на български език, след което се извършва лицензиран превод на съответния майчин език на чуждестранното лице. Документите, които се изготвят са същите, които се подават и от български граждани.

Регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице,
със седалище в Европейския съюз

За регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице, със седалище в Европейския съюз е необходимо да ни бъдат предоставени следните документи:

  1. Актуално състояние от съответния търговски регистър на страната, където е вписан чуждестранния търговец или търговци, които ще имат дялове в българската фирма
  2. Протокол за взето решение от съдружниците или акционерите на чуждестранната фирма/фирми, за откриване на търговско дружество в България. В решението се посочва и лицето, което упълномощават да регистрира фирмата, като подробно се изброяват правата на това лице – да регистрира фирмата, да упълномощава други лица да подават документите, да назначи управител и др.

Срок за изготвяне на документите:

до 3 работни дни.

Свържете се с нас!