fbpx

Регистрация на кооперация

За извършване регистрация на ЕТ е необходимо да ни предоставите следната информация:

Кооперация може да бъде учредена най-малко от седем дееспособни физически лица, при спазване разпоредбите на Закона за кооперациите.

За вписване на кооперация в Търговския регистър е необходимо да ни бъде предоставена следната информация:

  1. Данни за лицата, които учредяват кооперацията и копие от личните им карти.
  2. Информация за председателя на кооперацията, за управителния съвет и контролния съвет.

Срок за изготвяне на документите:

до 3 работни дни.

Свържете се с нас!