fbpx

Регистрация на клон на чуждестранен търговец

Клон на чуждестранно юридическо лице, регистрирано да извършва търговска дейност по националния си закон, се вписва в Търговския регистър, за което е необходимо да ни бъде предоставена информация за:

  1. Данни за седалището на клона.
  2. Предметът на дейност на клона.
  3. Данни за лицето, което ще управлява клона и за обема на представителната му власт.
  4. Данни за наименованието и правната форма на чуждестранното лице, както и наименованието на клона, ако то се различава от това на чуждестранното лице.
  5. Удостоверение за актуалното състояние на чуждестранното юридическо лице, издадено от търговския регистър на държавата, в която е седалището му.
  6. Препис от учредителния акт – договор или устав на чуждестранното юридическо лице, който съдържа всички изменения и допълнения.
  7. Всеки годишен финансов отчет на чуждестранното лице, след като е вписан или представен съобразно законодателството на страната, където то е регистрирано.
  8. Регистъра и номера, под който е вписано чуждестранното лице, ако приложимото право го предвижда.
  9. Правото на държавата, което се прилага за чуждестранното лице, ако това не е правото на държава – членка на Европейския съюз.
  10. Данни за лицата, които представляват чуждестранното лице според регистъра, в който е вписано, ако има такъв регистър, начина на представляване, както и ликвидаторите и синдиците, и техните правомощия.

Срок за изготвяне на документит:

до 3 работни дни.

Свържете се с нас!