fbpx

Регистрация на акционерно дружество (АД)

За регистрация на АД или ЕАД е необходимо да ни предоставите следната информация:

  1. Наименованието, под което дружеството ще упражнява дейността си.
  2. Данните за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код.
  3. Предметът на дейност на дружеството.
  4. Данни за учредителите и копие от личните им карти.
  5. Предметът на дейност на дружеството.
  6. Данни за размера на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон.
  7. Размер и вид на акциите и разпределението им между акционерите.
  8. Данни и копие от личните карти на членовете на управителния орган на дружеството.

Срок за изготвяне на документите

до 3 работни дни.

Свържете се с нас!