fbpx

Промяна в обстоятелствата на търговците

Промяната във вписаните обстоятелства включва промяна на наименование, седалище и адрес на управление, съдружници, управител, капитал, предмет на дейност.

За вписване на промяна в обстоятелствата на търговеца е необходимо да ни предоставите следната информация:

  1. Новото наименование на търговеца, под което дружеството ще упражнява дейността си.
  2. Данни за новото седалище и адрес на управление, вкл. пощенски код.
  3. Данни за промяната в предмета на дейност.
  4. Данни за новите съдружници или едноличен собственик на капитала, заедно с копие от документ за самоличност.
  5. Данни за размера на капитала – при промяна на същия.
  6. Дяловото участие на всеки от съдружниците.
  7. Данни за новия управител на дружеството и за лицето, което ще представлява търговеца, заедно с копие от документ за самоличност.
  8. Копие от действащия към момента учредителен акт – договор или устав на дружеството, ако бъде извършване промяна в него.

Срок за изготвяне на документите:

до 3 работни дни.

Свържете се с нас!