fbpx

Прехвърляне на търговско предприятие

Всяко търговско предприятие може да бъде прехвърлено на трето лице, като сделката следва да бъде извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.

При прехвърляне на предприятие, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права.

Прехвърлянето на предприятието се вписва в Търговския регистър едновременно по партидата на отчуждителя и на правоприемника.

Когато с договора се прехвърля и недвижим имот или вещно право върху такъв имот, договорът се вписва и в Агенция по вписванията.

Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписването на прехвърлянето.

Срок за изготвяне на документите:

до 3 работни дни.

Цена на услугата:

Държавни такси: според материалния интерес
Удостоверение за актуално състояние: 10 лв.
Адвокатски хонорар: по договаряне (мин. 200 лв.)

 


ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

За прехвърляне предприятието на едноличния търговец е необходимо да ни предоставите следната информация:

  1. Счетоводен отчет и баланс към датата на прехвърлянето.
  2. Данни за продавача и купувача:
    • Ако са физически лица трябва да бъде представено копие на документ за самоличност;
    • Ако са юридически лица, трябва да бъде представено удостоверение за актуалното им съдебно състояние, както и данни за управителя, заедно с копие на документ за самоличност.
  3. Данни за търговското предприятие, което се прехвърля – документи, установяващи вида и обема на правата, задълженията и фактическите отношения предмет на сделката, а когато с договора се прехвърля и вещно върху недвижим имот – документи, установяващи правото на собственост или вещното право на прехвърлителя.
  4. Вида на прехвърлителната сделка, която най-често е продажба – продажна цена по договора, начини и срокове за плащане и др.
  5. При промяна на други обстоятелства, трябва да бъдат предоставени данни за промените в търговското наименование, предмета на дейност, седалището и адреса на управление, и т.н.

Срок за изготвяне на документите:

до 3 работни дни.

Цена на услугата:

Държавни такси: според материалния интерес
Удостоверение за актуално състояние: 10 лв.
Адвокатски хонорар: 150 лв.
Свържете се с нас!