fbpx

Прехвърляне на дружествени дялове

За вписване прехвърлянето на дружествени дялове е необходимо да ни предоставите следната информация:

  1. Данни за новите съдружници или едноличния собственик на капитала:
    • Ако съдружник е физическо лице трябва да бъде представено копие на документ за самоличност;
    • Ако съдружник е юридическо лице, трябва да бъде представено удостоверение за актуалното му съдебно състояние, както и данни за управителя, заедно с копие на документ за самоличност
  2. Информация за прехвърлените дружествени дялове – брой и номинална стойност на всеки един от дяловете.
  3. Препис от действащия към момента учредителен акт на дружеството.
  4. Данни за съдружника, който притежава дяловете преди прехвърлянето им.
  5. Информация за вида на прехвърлителната сделка – в случай на продажба трябва да се посочи продажната цена по договора, начини и срокове за заплащане на цената и др.

Срок за изготвяне на документите:

до 3 работни дни.

Цена на услугата:

Държавни такси: според материалния интерес
Удостоверение за актуално състояние: 10 лв.
Адвокатски хонорар: по договаряне (мин. 150 лв.)
Свържете се с нас!