fbpx

Обявяване на годишни финансови отчети

За обявяване на годишен финансов отчет в Търговския регистър е необходимо да ни предоставите Вашия Годишен финансов отчет, състоящ се от следните съставни части:

 • Счетоводен баланс;
 • Отчет на приходите и разходите;
 • Отчет на собствения капитал;
 • Отчет за паричните потоци;
 • Справка за дълготрайните активи;
 • Приложения.

Всички останали необходими документи ще бъдат изготвени от нас, а именно:

 1. Протокол за приемане на Годишния финансов отчет за 2008 година и за разпределение на печалбата.
 2. Пълномощно.
 3. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.
 4. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.
 5. Квитанция за платена такса.

Срок за изготвяне на документите:

до 3 работни дни.

Цена на услугата:

Държавни такси: 30 лв.
Адвокатски хонорар: 100 лв.
Обща сума: 130 лв.
Свържете се с нас!